ยืนยันข้อมูลธุรกิจของคุณกับ coins.co.th

coins.co.th Support -

ขั้นตอนในการยืนยันข้อมูลธุรกิจของคุณกับ coins.co.th มีดังนี้

1) ไปยัง https://coins.co.th/app/business-verification/new

2) กรอกแบบฟอร์มตามรายละเอียดดังนี้

3) ในส่วนสุดท้ายที่จะมีการกดปุ่ม Click to upload เพื่ออัพโหลดเอกสารลงไปนั้น เราต้องการเอกสารดังนี้ 

 1. รายงานการประชุมของบริษัทที่ระบุความประสงค์จะเปิดบัญชีกับ coins.co.th โดยระบุชื่อผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายและปิดบัญชี
 2. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 5. ข้อบังคับของบริษัท
 6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลดังนี้
  • ผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 %
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  • ผู้ได้รับมอบอำนาจในการใช้งานบัญชี (ถ้ามี) 
  • *สำเนาเอกสารข้างต้นต้องได้รับการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัททุกหน้า

ท่านจำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารลงในช่องที่ที่เครื่องหมาย * ให้ครบ โดยไม่จำเป็นที่ชื่อเอกสารจะต้องตรงกับหัวข้อนั้น

4) หากเอกสารของท่านครบแล้ว กรุณากดทำเครื่องหมายถูกต้องแล้วกดปุ่ม Submit ด้านล่างเพื่อยืนยันการส่งเอกสาร

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line Whatsapp
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ