ทำไมยอดคงเหลือ (เป็นเงินบาท) ในกระเป๋าถึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา