การขอเปิดบัญชีประเภทธุรกิจ

Coins.co.th Support -

ข้อควรทราบ : การขอเปิดบัญชีประเภทธุรกิจจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ผ่านการ ยืนยันตัวตนด้วยหลักฐานการแสดงตน ยืนยันบัญชีธนาคาร และ ยืนยันที่อยู่ แล้วเท่านั้น

 

หากบริษัทของคุณมีความต้องการที่จะใช้บิทคอยน์มากกว่าลิมิตการซื้อขายต่อวัน ณ ปัจจุบัน คุณสามารถยื่นขอเปิดบัญชีประเภทธุรกิจได้ โดยคุณจะได้รับการปรับลิมิตตามความเหมาะสม โดยคุณสามารถส่งคำขอเปิดบัญชีประเภทธุรกิจได้ตามรูปภาพด้านล่าง

 

1.) เข้าสู่เว็บไซด์ Coins.co.th และกดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้

 

2.) ลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชี coins.co.th 


3. เข้าไปที่ "Limits and Verification

Screenshot_051018_103207_AM.jpg


4. บัญชีของคุณจะต้องอยู่ level 4 เเล้ว จากนั้นเลือก 'ยืนยันบัญชีธุรกิจ' เเละกดปุ่ม 'ทำการยืนยัน' เพื่อขอรับการเปิดบัญชีประเภทธุรกิจ ตามภาพ

image__10__051018_115847_AM.jpg


5. ระบบจะแสดงหน้าต่างฟอร์มการขอเปิดบัญชีธุรกิจ โดยคุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อบริษัทของคุณให้ครบถ้วน

   5.1 ) ข้อมูลทั่วไป : ชื่อบริษัท , หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ที่อยู่ของบริษัท


 5.2) รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ : ประเภทของธุรกิจ, ลักษณะการทำธุรกิจ, ชื่อผู้ได้รับประโยชน์

 
 5.3) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน coins.co.th : จำนวนบิทคอยน์ที่ต้องการใช้ต่อวัน, วัตถุประสงค์ในการใช้งานบิทคอยน์


5.4) อัพโหลดเอกสารสำคัญประกอบการตรวจสอบ : 

       ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการขอเปิดบัญชีประเภทธุรกิจ ทางบริษัทไม่สามารถยอมรับการขอเปิดบัญชีของคุณได้หากมีเอกสารสำคัญบางอย่างขาดหายไป โปรดอัพโหลดเอกสารตามที่ระบุด้านล่างอย่างครบถ้วน

 1. รายงานการประชุมของบริษัทที่ระบุความประสงค์จะเปิดบัญชีกับ coins.co.th โดยระบุชื่อผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายและปิดบัญชี
 2. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจในการสั่งจ่าย (กรณีที่บัตรประจำตัวไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
 6. ข้อบังคับของบริษัท
 7. แบบ บอจ. 3 (รายการจดทะเบียนจัดตั้ง) หรือ บอจ. 4 (รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ)
 8. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท
 9. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลดังนี้
  • ผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 %
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  • ผู้ได้รับมอบอำนาจในการใช้งานบัญชี (ถ้ามี) 


คุณจำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารลงในช่องที่ที่เครื่องหมาย * ให้ครบ โดยไม่จำเป็นที่ชื่อเอกสารจะต้องตรงกับหัวข้อนั้น และโปรดเตรียมสำเนาเอกสารตามรายการข้างต้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัททุกหน้า

 

 

6. หลังจากที่คุณกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารสำคัญอย่างครบถ้วนแล้ว ให้ท่ากดปุ่ม " Submit " เพื่อทำการยื่นแบบฟอร์มและเอกสารโดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะขอคำขอของท่านได้ที่หน้า " Limits and Verification "

   - หากสถานะของคำขอแสดงคำว่า "อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่อยู่" กรุณารอสักครู่ ทีมงานของเราจะพยายามตรวจสอบอย่างเร็วที่สุด 
Screenshot_051018_114535_AM.jpg


  - หากสถานะของคำขอแสดงคำว่า "เรียบร้อยแล้ว" หมายความว่าคำขอของคุณได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลิมิตการซื้อขายของคุณจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมของธุรกิจของคุณ
Screenshot_051018_114242_AM.jpg


  - หากสถานะของคำขอแสดงคำว่า "ลองใหม่อีกครั้ง" หมายความว่าคำขอของคุณถูกปฎิเสธ บริษัทจะแจ้งสาเหตุของการปฏิเสธทางอีเมล คุณสามารถยื่นคำขอเปิดบัญชีประเภทธุรกิจได้อีกครั้งโดยกดปุ่ม "ลองใหม่อีกครั้ง" ดังภาพ 

Screenshot_051018_114805_AM.jpg

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line