การขอเปิดบัญชีประเภทธุรกิจ

coins.co.th Support -

ข้อควรทราบ : การขอเปิดบัญชีประเภทธุรกิจจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อท่านได้ผ่านการ ยืนยันตัวตนด้วยหลักฐานการแสดงตน และ ยืนยันที่อยู่ แล้วเท่านั้น

หากบริษัทของท่านมีความต้องการที่จะใช้บิทคอยน์มากกว่าลิมิตการซื้อขายต่อวัน ณ ปัจจุบัน ท่านสามารถยื่นขอเปิดบัญชีประเภทธุรกิจได้ โดยท่านจะได้รับการปรับลิมิตตามความเหมาะสม โดยท่านสามารถส่งคำขอเปิดบัญชีประเภทธุรกิจได้ตามรูปภาพด้านล่าง

 

1.) เข้าสู่เว็บไซด์ Coins.co.th และกดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้

 

2.) ลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชี coins.co.th 

3. เข้าแทป " Limits and Verifications " 

4. ท่านต้องมั่นใจว่าท่านได้ผ่านการ ยืนยันตัวตนด้วยหลักฐานการแสดงตน และ ยืนยันที่อยู่ เป้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถตรวจสอบได้โดยดูสถานะข้างใต้ Identity Verification, Seflie Verification และ Address Verification สถานะทั้งหมดต้องแสดงคำว่า " Completed " จากนั้นกดปุ่ม " Verify now " เพื่อขอรับการเปิดบัญชีประเภทธุรกิจ ตามภาพ

          

5. ระบบจะแสดงหน้าต่างฟอร์มการขอเปิดบัญชีธุรกิจ โดยท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อบริษัทของท่านให้ครบถ้วน

   5.1 ) General Infomation : Business Name, Tax ID , Company address

           ข้อมูลทั่วไป : ชื่อบริษัท , หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ที่อยู่ของบริษัท

 5.2) Information about your business: type of company, Nature of business , Name of beneficiary

        รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ : ประเภทของธุรกิจ, ลักษณะการทำธุรกิจ, ชื่อผู้ได้รับประโยชน์

 

   5.3) Information of the intention of using coins.co.th services: daily maximum of using bitcoin, intended use of the acccount and source of fund

          วัตถุประสงค์ในการใช้งาน coins.co.th : จำนวนบิทคอยน์ที่ต้องการใช้ต่อวัน , วัตถุประสงค์ในการใช้งานบิทคอยน์

5.4) อัพโหลดเอกสารสำคัญประกอบการตรวจสอบ : 

       ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการขอเปิดบัญชีประเภทธุรกิจ ทางบริษัทไม่สามารถยอมรับการขอเปิดบัญชีของท่านได้หากมีเอกสารสำคัญบางอย่างขาดหายไป โปรดอัพโหลดเอกสารตามที่ระบุด้านล่างอย่างครบถ้วน

 1. รายงานการประชุมของบริษัทที่ระบุความประสงค์จะเปิดบัญชีกับ coins.co.th โดยระบุชื่อผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายและปิดบัญชี
 2. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจในการสั่งจ่าย (กรณีที่บัตรประจำตัวไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
 6. ข้อบังคับของบริษัท
 7. แบบ บอจ. 3 (รายการจดทะเบียนจัดตั้ง) หรือ บอจ. 4 (รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ)
 8. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท
 9. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลดังนี้
  • ผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 %
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
  • ผู้ได้รับมอบอำนาจในการใช้งานบัญชี (ถ้ามี) 

ท่านจำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารลงในช่องที่ที่เครื่องหมาย * ให้ครบ โดยไม่จำเป็นที่ชื่อเอกสารจะต้องตรงกับหัวข้อนั้น และโปรดเตรียมสำเนาเอกสารตามรายการข้างต้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัททุกหน้า

 

 

 6. After complete fill in the form and upload all the requirement document click on the " submit " button to submit the business verification. You can check your business verification on" Limits and Verifications " page

 6. หลังจากท่านกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารสำคัญอย่างครบถ้วนแล้ว ให้ท่ากดปุ่ม " Submit " เพื่อทำการยื่นแบบฟอร์มและเอกสารโดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะขอคำขอของท่านได้ที่หน้า " Limits and Verifications "

   - หากสถานะของคำขอแสดงคำว่า " under review " กรุณารอสักครู่ ทีมงานของเราจะพยายามตรวจสอบและให้คำตอบแก่ท่านอย่างเร็วที่สุด 

  - หากสถานะของคำขอแสดงคำว่า " Complete " หมายความว่าคำขอของท่านได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลิมิตการซื้อขายของท่านจะถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 20 บิทคอยน์ต่อวัน

  - หากสถานะของคำขอแสดงคำว่า " Try Again" หายความว่าคำขอของท่านถูกปฎิเสธ บริษัทจะแจ้งสาเหตุในการปฏิเสธแก่ท่านในอีเมล์ ท่านสามารถยื่นคำขอเปิดบัญชีประเภทธุรกิจได้อีกครั้งโดยกดปุ่ม " Try Agiain " ดังภาพ 

 

 

 

 

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ