การประเมินคะแนนความเสี่ยง

Coins.co.th Support -

 

ผู้ทำแบบประเมินจะได้รับการประเมินในช่วงคะแนนตั้งแต่ 10 ถึง 40 คะแนน โดยช่วงคะแนนดังกล่าวได้รับการแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน คือ ระดับความเสี่ยงต่ำ ระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง   ระดับความเสี่ยงสูง และระดับความเสี่ยงสูงมาก

mceclip2.png

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line