แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนคืออะไร?

Coins.co.th Support -

แบบทดสอบวัดระดับความเสี่ยงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดสรรเงินลงทุนว่ามีความแตกต่างกันไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล

และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการให้ผู้ลงทุนของบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลทุกรายทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ในการลงทุนมากขึ้น ซึ่งเป็นตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้ก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆ

เราจึงขอความร่วมมือจากคุณในการทำแบบประเมินฉบับนี้ให้ครบทุกข้อและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line