ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบประเมินความเสี่ยง

Coins.co.th Support -

 

  1. ผู้ใช้งานยินยอมให้ข้อมูลแก่บริษัท คอยส์ ทีเอช จํากัด (ในที่นี้เรียกว่า “บริษัท”) เพื่อประกอบการจัดทําแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (ในที่นี้เรียกว่า “แบบประเมิน”) ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบว่าได้ทําแบบประเมินนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเองและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.) ผู้ใช้งานควรตรวจสอบโปรไฟล์ความเสี่ยงและคำเตือนจากผลแบบประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะใช้บริการของบริษัทและการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

  2. ระดับความเสี่ยงของคุณจะได้รับการประเมินจากข้อมูลที่คุณแจ้งในแบบประเมินนี้เท่านั้นทางบริษัทจะไม่มีการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในการประเมินระดับความเสี่ยงของคุณ

  3. คุณควรตรวจสอบระดับความเสี่ยงและคำเตือนต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผ่านแบบประเมินนี้ของคุณด้วยความระมัดระวังก่อนทำการเริ่มใช้บริการของบรืษัทรวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การตัดสินใจใช้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคุณเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินระดับความเสี่ยงนี้ ในกรณีที่คุณตัดสินใจในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยงเกินผลการประเมินของคุณ คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท  และผู้ถือหุ้นไม่มีความรับผิดหรือภาระหน้าที่ต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสันใจลงทุนของคุณเอง

  4. แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนนี้จำเป็นต้องให้คุณแจ้งข้อมูลบางส่วนกับทางบริษัท คำตอบของคุณจะได้รับการวิเคราะห์และคุณจะได้รับผลประเมินจากการทำแบบประเมินนี้

  5. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนและผู้ใช้งานไม่มีการแจ้งข้อมูลในแบบประเมินรอบใหม่จากภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือเอาข้อมูลที่ปรากฎตามแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบันโดยมีผลใช้จนถึงเวลาที่บริษัทได้รับข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนใหม่แล้ว

  6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ใช้งานผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวของโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

  7. ผู้ใช้งานขอรับรองว่า รายละเอียดในแบบประเมินข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ ผู้ใช้งานยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานอื่นใดภายใต้กฏหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานได้รับการชี้แจงและเข้าใจกฎระเบียบเงื่อนไขลักษณะการลงทุนตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุนของการลงทุนที่ได้ระบุในแบบประเมินนี้

  8. ผู้ใช้งานตระหนักและเข้าใจดีว่า ผู้ใช้งานอาจมีความเสี่ยงที่จะข้องเกี่ยวโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ผู้ใช้งานเข้าใจว่าการถือครองหรือซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีความเสี่ยงสูง ราคาหรือมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลนั้นสามารถขึ้นลงได้อย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งร่วงลงถึงศูนย์บาท ซึ่งสามารถทำให้เกิดการสูญเสียจำนวนมาก ผู้ใช้งานยืนยันว่า ผู้ใช้งานได้ตระหนักอย่างถี่ถ้วนและคำนึงถึงสถานะทางการเงินของตนเอง ก่อนทำการถือครองหรือซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ผู้ใช้งานได้ประเมินตนแล้วว่าการซื้อขายเงินดิจิทัลนั้นเหมาะสมต่อตัวของผู้ใช้งาน

  9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลบังคับใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งมีผลบังคับทางกฎหมายเท่ากัน ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างๆ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับเหนือกว่า

 

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line