จะปิดการใช้งาน "การยืนยันสองขั้นตอน" ด้วยตนเองได้อย่างไร ?